Regulamin świetlicy szkolnej | Zespół Szkół Sportowych

0

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

UWAGA! TRWAJĄ ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (KLIK)

I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-17.00.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się dzieci, których oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub, gdy dziecko samotnie wychowuje pracujący rodzic.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas pierwszych, a następnie w miarę wolnych miejsc kolejno dzieci z klas drugich, trzecich i starsze. Decyduje data wpływu karty zapisu.
 4. Zapisu do świetlicy dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie pisemnego zgłoszenia dziecka (karty zapisu dziecka do świetlicy – załącznik nr1), którą należy oddać do sekretariatu SP8 w terminie do 20 czerwca 2017 roku.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą w uzasadnionych przypadkach zapisać dziecko do świetlicy poza terminem rekrutacji. Dziecko zostanie przyjęte pod warunkiem, że będą wolne miejsca.
 6. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany 30 czerwca 2017 roku.

Swietlica SP8

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko powierza je pracownikowi obsługi, który zaprowadza je do świetlicy.
 2. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 3. Bez zezwolenia nauczycieli uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, zajęcia pozalekcyjne itp.).
 4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 5. W razie wątpliwości wychowawca może poprosić osobę odbierającą dziecko o dokument potwierdzający jej tożsamość.
 6. W przypadku odbierania dziecka przez osobę, która nie jest wskazana w karcie świetlicowej, musi ona posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
 7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę, która nie jest wskazana w karcie świetlicowej. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie
  o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.
 8. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 10 lat. Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 9. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji zostanie wykonany telefon do rodziców lub innej upoważnionej przez nich osoby do odbioru dziecka. W razie braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (Policja).
 11. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 12. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 13. Zwolnienie dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę nie będzie uwzględniane.
 14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 15. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 16. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby wskazane przez rodziców zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (Policja).
 17. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00 rodzic bądź opiekun prawny ma obowiązek wpisania się do zeszytu spóźnień. Jeżeli spóźnienia będą się powtarzać dziecko może zostać usunięte ze świetlicy.
 18. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia tego faktu w świetlicy.

Swietlica

III. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy

 1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy, słuchania poleceń wychowawców i uczestniczenia w zajęciach przez nich organizowanych.
 2. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów do szkoły wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP 3, PSP, elektroniczne zabawki itp.).
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczniów w świetlicy.

Swietlica

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA