REKRUTACJA LO | Zespół Szkół Sportowych

PIERWIASTEK PRZEZ PRZYPADKI
konkurs
matematyczno-polonistyczny
Arrow
Arrow
Slider
0

REKRUTACJA LO

PODSTAWA PRAWNA:

 • USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (TEKST JEDNOLITY DZ. U.Z 2004R. NR 256 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI);

 • POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NR OP-OR.110.2.19.2017 Z DNIA 13 KWIETNIA 2017R.;

 • STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH;

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 27 MARCA 2017R. W SPRAWIE ODDZIAŁÓW I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ ODDZIAŁÓW I SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO;

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14 MARCA 2017R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA LATA SZKOLNE 2017/2018-2019/2020 DO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, DLA KANDYDATÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

I. INFORMACJE OGÓLNE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PRZEWIDYWANE JEST UTWORZENIE KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU TURYSTYCZNO–MANAGERSKIM Z ROZSZERZENIAMI Z GEOGRAFII, MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO;

W KLASIE TEJ MOŻLIWE JEST TRENOWANIE NASTĘPUJĄCYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH:

 • PIŁKA SIATKOWA

 • PŁYWANIE

II. KRYTERIA REKRUTACJI

1. REKRUTACJA DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

2. O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ ABSOLWENCI GIMNAZJUM, KTÓRZY OSIĄGNĘLI POZYTYWNY WYNIK PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O PRZYJĘCIU DECYDUJE WYNIK TESTU.

3. W PRZYPADKU RÓWNORZĘDNYCH WYNIKÓW UZYSKANYCH NA I ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ V LICEUM DECYDUJĄ KRYTERIA OPRACOWANE PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ.

4. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA USTALA NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY, Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY:

 • JĘZYK POLSKI

 • MATEMATYKA

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • GEOGRAFIA

5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW ZA OCENY Z WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I INNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM:

PUNKTY ZA OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI ORAZ DWÓCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA ZSS DLA DANEGO PROFILU:

 • DOPUSZCZAJĄCY – 2 PKT

 • DOSTATECZNY – 8 PKT

 • DOBRY – 14 PKT

 • BARDZO DOBRY –17 PKT

 • CELUJĄCY – 18 PKT,

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM: 7 PUNKTÓW,

 • STAŁE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ SPOŁECZNĄ W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA: 3 PUNKTY,

 • UZYSKANIE W ZAWODACH WIEDZY BĘDĄCYCH KONKURSEM O ZASIĘGU PONADWOJEWÓDZKIM ORGANIZOWANYM PRZEZ KURATORÓW OŚWIATY

 • TYTUŁU FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO – PRZYZNAJE SIĘ 10 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU LAUREATA KONKURSU TEMATYCZNEGO LUB INTERDYSCYPLINARNEGO – PRZYZNAJE SIĘ 7 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU FINALISTY KONKURSU TEMATYCZNEGO LUB INTERDYSCYPLINARNEGO – PRZYZNAJE SIĘ 5 PUNKTÓW;

 • UZYSKANIE W ZAWODACH WIEDZY BĘDĄCYCH KONKURSEM O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM LUB OGÓLNOPOLSKIM ALBO TURNIEJEM O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM TYTUŁU FINALISTY KONKURSU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH OBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 10 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU LAUREATA TURNIEJU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH NIEOBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 4 PUNKTY,

 • TYTUŁU FINALISTY TURNIEJU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH NIEOBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 3 PUNKTY;

 • UZYSKANIE W ZAWODACH WIEDZY BĘDĄCYCH KONKURSEM O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM ORGANIZOWANYM PRZEZ KURATORA OŚWIATY:

 • DWÓCH LUB WIĘCEJ TYTUŁÓW FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO – PRZYZNAJE SIĘ 10 PUNKTÓW,

 • DWÓCH LUB WIĘCEJ TYTUŁÓW LAUREATA KONKURSU TEMATYCZNEGO LUB INTERDYSCYPLINARNEGO – PRZYZNAJE SIĘ 7 PUNKTÓW,

 • DWÓCH LUB WIĘCEJ TYTUŁÓW FINALISTY KONKURSU TEMATYCZNEGO LUB INTERDYSCYPLINARNEGO – PRZYZNAJE SIĘ 5 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU FINALISTY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO – PRZYZNAJE SIĘ 7 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU LAUREATA KONKURSU TEMATYCZNEGO LUB INTERDYSCYPLINARNEGO – PRZYZNAJE SIĘ 5 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU FINALISTY KONKURSU TEMATYCZNEGO LUB INTERDYSCYPLINARNEGO – PRZYZNAJE SIĘ 3 PUNKTY;

 • UZYSKANIE W ZAWODACH WIEDZY BĘDĄCYCH KONKURSEM ALBO TURNIEJEM, O ZASIĘGU PONADWOJEWÓDZKIM LUB WOJEWÓDZKIM,

 • DWÓCH LUB WIĘCEJ TYTUŁÓW FINALISTY KONKURSU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH OBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 10 PUNKTÓW,

 • DWÓCH LUB WIĘCEJ TYTUŁÓW LAUREATA TURNIEJU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH NIEOBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 7 PUNKTÓW,

 • DWÓCH LUB WIĘCEJ TYTUŁÓW FINALISTY TURNIEJU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH NIEOBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 5 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU FINALISTY KONKURSU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH OBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 7 PUNKTÓW,

 • TYTUŁU LAUREATA TURNIEJU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH NIEOBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 3 PUNKTY,

 • TYTUŁU FINALISTY TURNIEJU Z PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH NIEOBJĘTYCH RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ – PRZYZNAJE SIĘ 2 PUNKTY;

 • UZYSKANIE WYSOKIEGO MIEJSCA W ZAWODACH ARTYSTYCZNYCH LUB SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY LUB INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY, NA SZCZEBLU:

 • MIĘDZYNARODOWYM – PRZYZNAJE SIĘ 4 PUNKTY,

 • KRAJOWYM – PRZYZNAJE SIĘ 3 PUNKTY,

 • WOJEWÓDZKIM – PRZYZNAJE SIĘ 2 PUNKTY,

 • POWIATOWYM – PRZYZNAJE SIĘ 1 PUNKT.

W PRZYPADKU GDY KANDYDAT MA WIĘCEJ NIŻ JEDNO SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIE Z TAKICH SAMYCH ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH, NA TYM SAMYM SZCZEBLU ORAZ Z TEGO SAMEGO ZAKRESU, WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM, PRZYZNAJE SIĘ JEDNORAZOWO PUNKTY ZA NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIE TEGO UCZNIA W TYCH ZAWODACH, Z TYM ŻE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA WSZYSTKIE OSIĄGNIĘCIA WYNOSI 18 PUNKTÓW.

6. W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, PRZELICZA SIĘ NA PUNKTY OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI, HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI, GEOGRAFII I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM, PRZY CZYM ZA UZYSKANIE Z:

JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI OCENY WYRAŻONEJ W STOPNIU:

 • CELUJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 20 PUNKTÓW,

 • BARDZO DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 18 PUNKTÓW,

 • DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 13 PUNKTÓW,

 • DOSTATECZNYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 8 PUNKTÓW,

 • DOPUSZCZAJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 2 PUNKTY;

  HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCENY WYRAŻONEJ W STOPNIU:

 • CELUJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 20 PUNKTÓW,

 • BARDZO DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 18 PUNKTÓW,

 • DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 13 PUNKTÓW,

 • DOSTATECZNYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 8 PUNKTÓW,

 • DOPUSZCZAJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 2 PUNKTY

 • ORAZ LICZBĘ PUNKTÓW UZYSKANĄ PO ZSUMOWANIU PUNKTÓW Z TYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DZIELI SIĘ PRZEZ 2;

 • BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI I GEOGRAFII OCENY WYRAŻONEJ W STOPNIU:

 • CELUJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 20 PUNKTÓW,

 • BARDZO DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 18 PUNKTÓW,

 • DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 13 PUNKTÓW,

 • DOSTATECZNYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 8 PUNKTÓW,

 • DOPUSZCZAJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ PO 2 PUNKTY

 • ORAZ LICZBĘ PUNKTÓW UZYSKANĄ PO ZSUMOWANIU PUNKTÓW Z TYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DZIELI SIĘ PRZEZ 4;

 • JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO OCENY WYRAŻONEJ W STOPNIU:

 • CELUJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ 20 PUNKTÓW,

 • BARDZO DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ 18 PUNKTÓW,

 • DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ 13 PUNKTÓW,

 • DOSTATECZNYM – PRZYZNAJE SIĘ 8 PUNKTÓW,

 • DOPUSZCZAJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ 2 PUNKTY.

7. W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO DANEGO ZAKRESU ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO LUB DANEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, PRZELICZA SIĘ NA PUNKTY, W SPOSÓB OKREŚLONY W PUNKCIE 6., OCENY WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,Z KTÓRYCH JEST PRZEPROWADZANY DANY ZAKRES ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO LUB DANA CZĘŚĆ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,KTÓRYCH DOTYCZY ZWOLNIENIE.

8. W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, PRZELICZA SIĘ NA PUNKTY OCENĘ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO WYMIENIONĄ NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM, PRZY CZYM ZA UZYSKANIE OCENY WYRAŻONEJ W STOPNIU:

 • CELUJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ 20 PUNKTÓW;

 • BARDZO DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ 18 PUNKTÓW;

 • DOBRYM – PRZYZNAJE SIĘ 13 PUNKTÓW;

 • DOSTATECZNYM – PRZYZNAJE SIĘ 8 PUNKTÓW;

 • DOPUSZCZAJĄCYM – PRZYZNAJE SIĘ 2 PUNKTY.

9. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA USTALA NASTĘPUJĄCE WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ:

 • UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, NA WARUNKACH USTALONYCH PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY WŁAŚCIWY DLA DANEGO SPORTU. TEST PRZEPROWADZA TRENER DANEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ.

 • POSIADANIE BARDZO DOBREGO STANU ZDROWIA POTWIERDOZNEGO ORZECZENIEM LEKARSKIM O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA DANEGO SPORTU WYDANYM PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ

 • POSIADANIE PISEMNEJ ZGODY RODZICÓW NA NAUKĘ W KLASIE SPORTOWEJ ZŁOŻONEJ
  NA DRUKU OBOWIĄZUJĄCYM W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH,

10. INFORMACJE O DOKŁADNYM TERMINIE I ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH ZAMIESZCZONE SĄ W PUNKCIE III NINIEJSZYCH PROCEDUR.

11. PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI KOMISJA REKRUTACYJNA SPORZĄDZA PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PRACY KOMISJI I PRZEDKŁADA GO DYREKTOROWI SZKOŁY.

III. TERMINY REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE TERMINY OKREŚLA COROCZNE POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA USTALA W OPARCIU O NIE TERMINARZ PRACY.

1. DO 30.04.2017R. – DYREKTOR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ PODAJE KANDYDATOM DO WIADOMOŚCI KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

2. OD 19.05.2017R. DO 02.06.2017R.– ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO VLO, ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ/ZGODA RODZICÓW NA NAUKĘ W KLASIE SPORTOWEJ – DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE www.zss-siemianowice.pl

3. OD 05.06.2017 DO 15.06.2017R. – TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

Pływanie

Piłka Siatkowa

WYNIKI SPRAWDZIANU PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ZOSTANĄ OGŁOSZONE DO 15.06.2017R.

W DNIU TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO OBOWIĄZUJE: POSIADANIE STROJU SPORTOWEGO ODPOWIEDNIEGO DO DANEJ DYSCYPLINY SPORTU, POSIADANIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ ORAZ ZGODA RODZICÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH 

4. OD 23.06.2017R. DO 27.06.2017R. DO GODZ. 15.00 – KANDYDAT DOSTARCZA DO WYBRANYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORYGINAŁY LUB POTWIERDZONE KOPIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO;

5. DO 07.07.2017R. DO GODZ. 15.00 – OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z PODZIAŁEM NA ODDZIAŁY.

6. OD 07.07.2017R. DO 13.07. 2017R. DO GODZ.15.00– TERMIN POTWIERDZANIA PRZEZ KANDYDATÓW WOLI UCZĘSZCZANIA DO WYBRANEJ SZKOŁY POPRZEZ DOSTARCZENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

7. 14.07.2017R.– OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY I PODANIE INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH.

8.W PRZYPADKU ODMOWY PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY I PRZYSŁUGUJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA PRZYCZYN ODMOWY W TERMINIE
DO 7 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO V LO ( DOSTĘPNY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ZSS-SIEMIANOWICE.PL LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY)  KLIK

2. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM.
3. ZAŚWIADCZENIE O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (OKE).
4. KARTA ZDROWIA KANDYDATA.
5. WNIOSEK BILANSOWY CZTERNASTOLATKA.
6. 3 FOTOGRAFIE LEGITYMACYJNE.
7. PISEMNA ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) KLIK

8. ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ – NALEŻY
DOSTARCZYĆ DO 02.06.2017r.

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA
Wyjazd na narty 18 stycznia odwołany!!! Czekamy na lepsze warunki
do startu nowej strony Zespołu Szkół Sportowych