Menu Zamknij

Rekrutacja SP8

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH  W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe – (Dz. U. z 11 stycznia 2017r. Poz. 59).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe – (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60)
 3. Statut Zespołu Szkół Sportowych.
 4. Zarządzenie 3056/2018 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 31 stycznia 2018r. dot. określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. W roku szkolnym 2018/2019 przewidywane jest utworzenie klas o następujących profilach
  – ogólnym (z programem szachowym)
  – ogólnym (z eksperymentem pedagogicznym Matematyka z Lego)
  – ogólnosportowym

Klasy sportowe:
– pływanie
– piłka nożna

II ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNEJ

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ustalonym przez organ prowadzący dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Siemianowicach Śląskich
b. na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów)  –  dzieci  zamieszkałe  poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami (zgodnie z harmonogramem od 19 marca 2018 r. )

2. W roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 przyjmowane są dzieci urodzone w 2011 roku oraz dzieci urodzone w 2012 roku , które na wniosek rodziców, jako sześciolatki rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

a. korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
b. uzyskały opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 dokonują jego rodzice/opiekunowie prawni na podstawie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie SP8). Przy zapisie należy okazać: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka oraz PESEL dziecka. Przy zapisach do poszczególnych klas decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie, którego rodzice/prawni opiekunowie nie dotrzymają wskazanego terminu złożenia zgłoszenia lub limit miejsc w wybranej klasie został wyczerpany, zostaną przyjęte do szkoły, ale bez możliwości wyboru klasy.
 3. Jeśli rodzic/opiekun prawny wybierze dla dziecka szkołę inną niż rejonowa,
  jest zobowiązany powiadomić Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 o miejscu  realizowania przez nie obowiązku szkolnego.
 4. Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Zgłoszenie wymaga wypełnienia wniosku rekrutacyjnego i stosownego oświadczenia (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie SP8) .
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 8  w  Siemianowicach  Śląskich  na  rok szkolny 2018/2019 będą brane  następujące kryteria:

I). wyniki w teście sprawności

II) inne punkty :

a. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 10 pkt.
b. miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w obwodzie szkoły – 8 pkt.
c. opiekę nad kandydatem, po zajęciach lekcyjnych, sprawuje członek rodziny mieszkający w obwodzie szkoły – 5pkt.
d. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego kandydat spełniał w placówce znajdującej się w obwodzie szkoły – 5pkt.
e. kandydat jest dzieckiem absolwenta tej szkoły – 2 pkt.
f. szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 2 pkt.

III) Kolejność zgłoszeń.

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną.

9. Komisja Rekrutacyjna, określa wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów – patrz punkt III.

10. W przypadku nie przedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez Komisję Rekrutacyjną potwierdzających spełnianie kryteriów, Komisja rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

11. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

12. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice/prawni opiekunowie zostają poinformowani
o tym fakcie niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

III HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY DO KLAS OGÓLNYCH

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19.03.2018r.-09.04.2018r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty (Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach). 10.04.2018r.-13.04.2018r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30.04.2018r.
4 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 07.05.2018r.-14.05.2018r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 15.05.2018r.
Harmonogram dotyczy rekrutacji dla dzieci spoza rejonu szkoły.

Dokumenty do pobrania:

IV ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH

 1. Zgłoszenia kandydatów do klas sportowych będą przyjmowane od dnia 19.03.2018 do dnia 9.04.2018 r.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas sportowych, muszą spełnić następujące kryteria:

a. uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. Test przeprowadza trener danej dyscypliny sportowej.
b. posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
c. posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na naukę w klasie sportowej

3. Do klas sportowych przyjmowani będą uczniowie, którzy najlepiej zaliczą próby sprawności fizycznej.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, są brane pod uwagę wysokość wyników prób sprawności fizycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Wszystkich kandydatów do klasy sportowej obowiązują dokumenty zawarte w rozdziale III.

V TERMINY REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY DO KLAS SPORTOWYCH

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 19.03.2018r. – 09.04.2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty (Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach). 10.04.2018 r.-13.04.2018 r.
3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 10.04.2018 r.-30.04.2018 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 30.04.2018 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 07.05.2018 r.-14.05.2018 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 15.05.2018 r.

Dokumenty do pobrania

VI POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE.

1. Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone w następujących terminach:

KLASY OGÓLNE

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 21.05.2018 r.-28.05.2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty (Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach). 29.05.2018 r.- 4.06.2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11.06.2018 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 12.06.2018 r. – 18.06.2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 19.06.2018 r.

KLASY SPORTOWE

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 21.05.2018 r.-28.05.2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty (Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach). 29.05.2018 r. -4.06.2018 r.
3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 29.05.2018 r.-8.06.2018 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 11.06.2018 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 12.06.2018 r.-18.06.2018 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 19.06.2018 r.

 

Siemianowice Śląskie, 28  lutego 2018 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych
mgr  Bogusław Szopa