Menu Zamknij

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2020/2021

 I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45-17.00.
  Do świetlicy szkolnej przyjmuje się dzieci, których oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub, gdy dziecko samotnie wychowuje pracujący rodzic.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas pierwszych, a następnie w miarę wolnych miejsc kolejno dzieci z klas drugich i trzecich. Decyduje data wpływu karty zapisu.
 3. Zapisu do świetlicy dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie formularza udostępnionego drogą elektroniczną: klasy 1-3 (2019/2020) w terminie 08-12 czerwca 2020r. oraz klasy pierwsze (2020/2021) w terminie 23-26 czerwca 2020 roku.
 4. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany 02 lipca 2020 roku.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą w uzasadnionych przypadkach zapisać dziecko do   świetlicy poza terminem rekrutacji. Dziecko zostanie przyjęte pod warunkiem, że będą wolne miejsca.
 6. Karty zapisu dziecka do świetlicy w formie dokumentu papierowego (karty zapisu dziecka do świetlicy – załącznik nr1) należy oddać pierwszego września wychowawcom świetlicy. Karty oddają osoby ujęte na liście z dnia 02 lipca 2020 roku.

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców (prawnych opiekunów): 

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły zostaje w przedsionku szkoły. Dziecko udaje się do szatni (pod okiem pracownika obsługi), a następnie do świetlicy.
 2. Dziecko przychodząc do świetlicy wpisywane jest na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 3. Bez zezwolenia nauczycieli uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u nauczyciela (np. do toalety, biblioteki, zajęcia pozalekcyjne itp.).
 4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione w karcie zapisu dziecka do świetlicy. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy poprzez pracownika obsługi lub osobiście. Osoby odbierające nie wchodzą na teren świetlicy, czekają na dziecko w przedsionku lub w korytarzu. W razie wątpliwości wychowawca może poprosić osobę odbierającą dziecko o dokument potwierdzający jej tożsamość.
 5. W przypadku odbierania dziecka przez osobę, która nie jest wskazana w karcie świetlicowej, musi ona posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
 6. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę, która nie jest wskazana w karcie świetlicowej. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.
 7. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 10 lat. Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji zostanie wykonany telefon do rodziców lub innej upoważnionej przez nich osoby do odbioru dziecka. W razie braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (Policja).
 10. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 11. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 12. Zwolnienie dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę nie będzie uwzględniane.
 13. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby wskazane przez rodziców zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (Policja).
 16. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00 nauczyciel sporządza notatkę służbową, celem przedstawienia jej dyrektorowi szkoły. Jeżeli spóźnienia będą się powtarzać dziecko może zostać usunięte ze świetlicy.
 17. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia tego faktu w świetlicy.

III. Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy:

Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 3. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 5. Udziału we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach.
 6. Pomocy przy odrabianiu zadań domowych i pomocy w przypadku trudności w nauce.
 7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 8. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, książek, zabawek, sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

Uczeń uczęszczający do świetlicy jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania regulaminu świetlicy.
 2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów.
 3. Słuchania poleceń wychowawców.
 4. Uczestniczenia w zajęciach, uczeń może odmówić udziału w proponowanych zajęciach zorganizowanych, nie może jednak hałasować i przeszkadzać dzieciom, które w tych zajęciach uczestniczą.
 5. Informowania każdorazowo o swoim przyjściu i potrzebie wyjścia ze świetlicy.
 6. Zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.
 7. Kulturalnego zachowania w świetlicy oraz stołówce szkolnej.
 8. Pozostawiania tornistra w wyznaczonym miejscu.
 9. Dbałości o ład i porządek.
 10. Poszanowania sprzętu znajdującego się w świetlicy.

IV. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy

 1. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów do szkoły wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP 3, PSP, elektroniczne zabawki itp.).
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczniów w świetlicy.
 3. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.

Siemianowice Śląskie, 05.06.2020 r.

DO POBRANIA

Accessibility