Menu Zamknij

Podręczniki

Ed

Na podstawie art.22ab ust.4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala szkolny zestaw podręczników.

Uczniowie szkoły podstawowej:
otrzymują zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej;
samodzielnie kupują podręcznik lub/i materiał ćwiczeniowy do: religii, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć specjalistycznych.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe:
– otrzymane podręczniki są własnością szkoły, uczniowie wypożyczają je na okres jednego roku szkolnego;
– otrzymane materiały ćwiczeniowe są własnością ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek OBŁOŻENIA podręcznika szkolnego i zwrócenia go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
2. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia podręczników.
3. Za brak OBŁOŻENIA podręcznika zgodnie ze statutem uczeń otrzymuje uwagę, która wpływa na liczbę punktów do wystawienia oceny z zachowania.
4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki uczeń zobowiązany zostaje do jej odkupienia.

Uczniowie liceum:
– samodzielnie kupują szkolny zestaw podręczników.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DOSTĘPNYCH W SALACH LEKCYJNYCH

Strony:
Strona biblioteki szkolnej
Strona katalogu online
Blog biblioteki

Szczegółowych informacji udziela:
nauczyciel bibliotekarz
Biblioteka w budynku A: 32 220 08 00 wew. 43
Biblioteka w budynku B: 32 220 12 07
oraz
Radosław Szymański
szymanskir@zss-siemianowice.pl / 32 220 08 00 wew. 49

podreczniki_2023_2024-1

DO POBRANIA

Accessibility