Menu Zamknij

BOISKO SZKOLNE

WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej dyrektor Zespołu Szkół Sportowych zamyka obiekty sportowe w tym boisko ze sztuczną trawą. Proszę o nie wchodzenie na teren Zespołu Szkół Sportowych.


Siemianowice Śląskie, 02.03.2020 r.

Uprzejmie informuję, ż boiska w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich odpowiadają wszelkim atestom technicznym i higienicznym. W ogłaszanych przetargach wymaga się od wykonawców stosowania materiałów o wysokiej jakości technicznej oraz spełniających wymagania higieniczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami min. PZH.  Ponadto wszystkie materiały zabudowane w ramach realizacji boisk muszą posiadać certyfikaty techniczne i higieniczne. W wybudowanych boiskach dokonano sprawdzenia metryk zastosowanych materiałów odpowiadającym wymaganej i dostarczonej dokumentacji tj.:
– autoryzacje producentów, raporty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności z normami PN-EN, świadectwa autoryzacji-certyfikaty FIFA,
– karty techniczne potwierdzające jakość, atesty higieniczne z przeznaczeniem zastosowania nawierzchni sztucznych i pozostałych materiałów.
Jednocześnie informuję, iż nigdy do tej pory dzieci ani też rodzice nie zgłaszali jakichkolwiek problemów zdrowotnych, które miałyby się pojawić po korzystaniu z boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Sportowych.

Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych
Bogusław Szopa


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 1. Regulamin określa sposób korzystania z obiektu sportowego oraz zachowania się na zajęciach szkolnych, sportowo-rekreacyjnych, treningach i imprezach na nim organizowanych.
 2. Boisko ze sztuczną nawierzchnią jest zarządzane przez Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich.
 3. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie.
 4. Boisko ze sztuczną nawierzchnią jest miejscem, na którym odbywają się zajęcia treningowe, lekcje wychowania fizycznego oraz inne imprezy sportowe.
 5. Boisko jest czynne codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 6. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony.
 7. Korzystanie z boiska odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zespół Szkół Sportowych.
 8. Wstęp na boisko możliwy jest wyłącznie pod opieką instruktora, trenera, nauczyciela lub osoby odpowiedzialnej za grupę.
 9. Wejście na boisko możliwe jest tylko w stroju sportowym i obuwiu dostosowanym do gry na sztucznej trawie (płaska podeszwa, korkotrampki, korki lane). Za kontrolę obuwia odpowiada osoba prowadząca zajęcia / trening / mecz tj. trener, opiekun grupy, nauczyciel. Osoba nie posiadająca odpowiedniego obuwia oraz osoba nadzorująca zajęcia / trening / mecz odpowiada za wszelkie uszkodzenia nawierzchni spowodowane używaniem nieodpowiedniego obuwia. Opiekun grupy, trener, nauczyciel lub pracownik Zespołu Szkół Sportowych ma prawo przerwać trening / mecz / zajęcia i usunąć z boiska osobę, jeżeli stwierdzi, iż korzystający z boiska nie ma odpowiedniego obuwia dostosowanego do gry na sztucznej / syntetycznej nawierzchni.
 10. W/w Opiekunowie grup sportowych ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników zajęć sportowych, a po ich zakończeniu są zobowiązani do sprawdzenia stanu czystości i ładu wykorzystywanych pomieszczeń i przekazania ich osobiście pracownikowi tutejszego obiektu.
 11. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu zabrania się:
 12. palić papierosów,
 13. wnosić i spożywać napojów alkoholowych i środków odurzających,
 14. żucia gumy,
 15. używania wulgarnych słów,
 16. stwarzać zagrożenia, narażając siebie i innych uczestników zajęć na utratę zdrowia lub kalectwo,
 17. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boiska np.: takich jak rower, motorower, deskorolki, hulajnogi itp.
 18. niszczenia urządzeń sportowych oraz niszczenia płyty boiska,
 19. wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 20. odpalania materiałów pirotechnicznych, a w szczególności fajerwerków, świec dymnych, rac i petard,
 21. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.
 22. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu.
 23. Na terenie całego obiektu zakazuje się naklejania materiałów reklamowych – informacyjnych bez zezwolenia zarządcy.
 24. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu – Zespół Szkół Sportowych nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikowi Zespołu Szkół Sportowych – portiernia w budynku przy ul. Mikołaja 3.
 26. Zespół Szkół Sportowych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 27. Każdy wypadek, a także nieprawidłową pracę urządzeń, w tym zauważone uszkodzenia na boisku należy zgłaszać pracownikom Zespołu Szkół Sportowych.
 28. Osoby naruszające regulamin, porządek publiczny i nie stosujące się do zaleceń obsługi będą wypraszane z terenu obiektu.
 29. Ewentualne skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych lub na adres poczty: sekretariat@zss-siemianowice.pl.
 30. W innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz osoba nadzorująca obiekt.
 31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2019 r.
 32. Wykaz telefonów alarmowych:

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Europejski Numer Alarmowy – 112

Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 29.ZSSPO.2019 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich  z dnia 20.11.2019r.

Accessibility