Menu Zamknij

SIEMIANOWICKIE SMARTLABY

Fundusze europejskie 2014-2020 i środki zewnętrzne

NAZWA PROJEKTU: Siemianowickie SmartLaby

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 914 544,16 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 823 089,74 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 777 362,53 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

OPIS I CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu będą działania skierowane na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów klas 4-8 w pięciu siemianowickich szkołach podstawowych. Grupę docelową projektu stanowią zarówno uczniowie/uczennice, jak i nauczyciele/nauczycielki.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

– zastosowanie kreatywnych i innowacyjnych metod nauczania

– utworzenie nowoczesnych pracowni SmartLAB i doposażenie istniejących pracowni przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

– realizację zajęć wyrównujących dla uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

– realizację zajęć rozwijających metodą eksperymentu dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce,

– dokształcenie nauczycieli/nauczycielek z zakresu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy edukacyjnych i technologii TIK

W ramach projektu zaplanowano utworzenie pracowni SmartLAB, wyposażonych w innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w nowoczesne pomoce naukowe. Dla uczniów osiągających najsłabsze wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zaplanowano zajęcia wyrównawcze rozbudzające ciekawość poprzez wykorzystanie zakupionego wyposażenia a dla najzdolniejszych uczniów zajęcia rozwijające w pracowniach SmartLAB.

Zaplanowano również szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

PLANOWANY EFEKT:

Rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności wśród 578 (312K/266M) uczniów i uczennic w pięciu siemianowickich szkołach podstawowych tj. SP 1, SP 4, SP 8, SP 9 i SP16 w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Accessibility