Menu Zamknij

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019

Środa 10.04.2019 r. część humanistyczna

 • 9.00 – historia i wos (60 minut, z dostosowaniem 80 minut)
 • 11.00 – język polski (90 minut, z dostosowaniem 135 minut)

Czwartek 11.04.2019 r. – część matematyczno-przyrodnicza

 • 9.00 – przedmioty przyrodnicze (60 minut, z dostosowaniem 80 minut)
 • 11.00 – matematyka (90 minut, z dostosowaniem 135 minut)

Piątek 12.04.2019 r. język obcy

 • 9.00 – poziom podstawowy (60 minut, z dostosowaniem 80 minut)
 • 11.00 – poziom rozszerzony (60 minut, z dostosowaniem 90 minut)

SALE NA EGZAMIN 2019

SALA NR 1 – SALA GIMNASTYCZNA – klasy III A, III B, III C, III D

SALA NR 2 – AULA – klasa III F

SALA NR 3 – sala lekcyjna 44 – klasa III E

SALA NR 4 – sala lekcyjna 47 – uczniowie z kodami: B04, B12, B13, B20, B25, C06, D03, D05, D22

SALA NR 5 – sala lekcyjna 45 – uczniowie z kodami: A26, F05

W dniach egzaminu:

godz. 8.25 – uczniowie przychodzą do szkoły i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych

godz. 8.30 – uczniowie z wychowawcami przechodzą do sal egzaminacyjnych i ustawiają się zgodnie z listą w dzienniku, losują nr miejsca i otrzymują pasek kodowy (sprawdzenie poprawności danych)

godz. 9.00 -10.00 – pierwsza część egzaminu

godz. 10.00-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – przejście z wychowawcami do sal egzaminacyjnych i zajęcie wcześniej wylosowanych miejsc

godz. 11.00-12.30 – druga część egzaminu

PRZYDZIAŁ SAL NA PRZERWY W CZASIE EGZAMINU

klasa

sala lekcyjna

nauczyciel sprawujący opiekę

III A

III B

III C

III D

III E

III F

WEJŚCIE DO SALI EGZAMINACYJNEJ

 1. Do sali egzaminacyjnej uczniowie schodzą wraz z wychowawcami:

 • przed salą ustawiają się zgodnie z listą w dzienniku

 • od wychowawcy otrzymują pasek kodowy z danymi osobowymi – sprawdzają PESEL i inne dane osobowe

 • losują numer stolika i podają go nauczycielowi wpuszczającemu na salę

 • zajmują wylosowane miejsca

 1. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie długopis / pióro z czarnym tuszem i na egzamin z matematyki linijkę

 2. Uczeń może mieć małą (max 0,5l) butelkę wody niegazowanej, która w czasie egzaminu stoi na podłodze przy nodze stolika.

 3. Wniesienie do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego skutkuje przerwaniem i unieważnieniem egzaminu.

 4. PO WEJŚCIU NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI UCZNIOWIE PODEJMUJĄ NA POLECENIE lub ZA ZGODĄ CZŁONKA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO

PRZYBORY NA EGZAMIN

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

OBOWIĄZKI UCZNIA PO OTRZYMANIU ARKUSZA

Po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego Zespołu Nadzorującego uczeń ma obowiązek:

  1. zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

  1. wyrwać ze środka arkusza czterostronicową kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminie:

– z zakresu języka polskiego

– z zakresu matematyki

– z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

 1. sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; brak powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego,

 1. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach

ZASADY ZACHOWANIA NA EGZAMINIE

W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

  1. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)

  2. nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

  3. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

  4. nie wypowiada żadnych uwag i komentarzy

  5. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

PRZERWANIE I UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

W przypadku stwierdzenia:

 • niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia;

 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej;

 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

Dyrektor szkoły przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

ZAKOŃCZENIE PRACY Z ZESTAWEM

Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA KARTY ODPOWIEDZI

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

Accessibility