Menu Zamknij

Rekrutacja w V LO

Rekrutacja w Zespole Szkół Sportowych na rok szkolny 2021/2022.

Dlaczego V liceum to najlepszy wybór? Zobaczcie co mają co powiedzenia na ten temat nasi uczniowie.

Zobaczcie tez koniecznie co ciekawego dzieje się w V liceum w roku szkolnym

PROCEDURY REKRUTACYJNE
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z r. poz. 996 ze zm.)
– Statut Zespołu Szkół Sportowych;
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
-Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394)

I. Informacje ogólne

W roku szkolnym 2021/2022 przewidywane jest utworzenie: – klasy ogólnej o profilu

I. Humanistycznym
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to historia, język polski);

II. Kryteria rekrutacji

1. Rekrutacja do V Liceum Ogólnokształcącego odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu https://slaskie.edu.com.pl/

2. O przyjęcie do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego decydują kryteria opracowane przez szkolną komisję rekrutacyjną.

4. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala następujące przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. język angielski,
  4. oraz jeden z wybranych przedmiotów, z którego uczeń otrzymał najwyższąocenę: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia.

5. Szczegółowe zasady przeliczania punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) Punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz jednego z wybranych przedmiotów:
– dopuszczający – 2 pkt
– dostateczny – 8 pkt

– dobry – 14 pkt
– bardzo dobry –17 pkt – celujący – 18 pkt,

b) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów,
c) Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza: 3 punkty,

d) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

e) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

f) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

g) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

h) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, – powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. Punkty za egzamin ósmoklasisty:
a) wynik z języka polskiego – uzyskany procentowy wyniki mnoży się przez 0,3.
b) wynik z matematyki – uzyskany procentowy wyniki mnoży się przez 0,3.
c) wynik języka obcego nowożytnego – uzyskany procentowy wyniki mnoży się przez 0,2.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

– języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

– języka obcego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;

8. Po zakończeniu rekrutacji szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokół z przebiegu pracy komisji i przedkłada go dyrektorowi szkoły.

III. Terminy rekrutacji

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego zostały ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala w oparciu o nie terminarz pracy.

1. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami: kwestionariusz osobowy kandydata do V LO – dokumenty do pobrania na stronie www.zss-siemianowice.pl

2. Od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadpodstawowych oryginały lub potwierdzone kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Do 21.07.2021 r. – Weryfikacja wniosków kandydatów.
4. 22.07.2021 r.– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych doszkół ponadpodstawowych.

5. od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00. – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. 2 sierpnia 2021 r. do godz.14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

7. do 5 sierpnia 2021 – Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

IV. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata do V LO ( dostępny do pobrania na stronie internetowej www.zss-siemianowice.pl lub w sekretariacie szkoły).
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (OKE).
4. Karta zdrowia kandydata.
5. Wniosek bilansowy czternastolatka. 6. 3 fotografie legitymacyjne.

Bogusław Szopa Dyrektor

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne

DO POBRANIA

Accessibility