Menu Zamknij

REKRUTACJA LO

Procedury rekrutacyjne V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tekst jednolity dz. U.z 2004r.
  nr 256 z późniejszymi zmianami);
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.;
 • Statut Zespołu Szkół Sportowych;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów.

I. Informacje ogólne

W roku szkolnym 2018/2019   przewidywane jest utworzenie klasy:

 1. Profil humanistyczny (rozszerzenie język polski, historia, język angielski) + zajęcia sportowe do wyboru (piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie)
 2. Profil biologiczno-chemiczny (rozszerzenie biologia, chemia, język angielski) + zajęcia sportowe do wyboru (piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie)

II. Kryteria rekrutacji

 1. Rekrutacja do V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi odbywa się drogą elektroniczną.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy osiągnęli pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. W pierwszej kolejności o przyjęciu decyduje wynik tegoż testu.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego decydują kryteria opracowane przez szkolną komisję rekrutacyjną.
 4. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala następujące przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty: 

  język polski,

  matematyka,

  język angielski,

  geografia,

  historia,

  wos

 5. Szczegółowe zasady przeliczania punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • Punkty za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora ZSS dla danego profilu:
  • Dopuszczający – 2 pkt
  • Dostateczny – 8 pkt
  • Dobry – 14 pkt
  • Bardzo dobry –17 pkt
  • Celujący – 18 pkt,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów,
 • Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza: 3 punkty,
 • Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
  • Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  • Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  • Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • Oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • Oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  • Celującym – przyznaje się 20 punktów,
  • Bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
  • Dobrym – przyznaje się 13 punktów,
  • Dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
  • Dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty w sposób określony w punkcie 6., oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych,z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego,których dotyczy zwolnienie.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 20 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

8. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala następujące warunki zakwalifikowania kandydatów do klasy sportowej:

 • Uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu. Test przeprowadza trener danej dyscypliny sportowej.
 • Posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim
  o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza medycyny sportowej
 • Posiadanie pisemnej zgody rodziców na naukę w klasie sportowej złożonej na druku obowiązującym w Zespole Szkół Sportowych.

9. Informacje o dokładnym terminie i zasadach przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych zamieszczone są w punkcie III niniejszych procedur.

10. Po zakończeniu rekrutacji komisja rekrutacyjna sporządza protokół z przebiegu pracy komisji i przedkłada go dyrektorowi szkoły.

III. Terminy rekrutacji

Szczegółowe terminy określa coroczne postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala w oparciu o nie terminarz pracy.

 1. Do 28.02.2018 r. – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom
  do wiadomości kryteria postępowania rekrutacyjnego.
 2. Od 18.05.2018 r. do 18.06.2018 r.– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z wymaganymi dokumentami: kwestionariusz osobowy kandydata do V LO, zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny sportowej/zgoda rodziców na naukę w klasie sportowej – dokumenty do pobrania na stronie www.zss-siemianowice.pl
 3. Od 05.06.2018 do 15.06.2018 r. – testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej, które odbędą się według poniższego harmonogramu:
 • pływanie
 • siatkówka
 • piłka ręczna

Wyniki sprawdzianu prób sprawnościowych zostaną ogłoszone do 15.06.2018 r.

W dniu testu sprawnościowego obowiązuje: posiadanie stroju sportowego odpowiedniego do danej dyscypliny sportu, posiadanie legitymacji szkolnej oraz zgoda rodziców na przystąpienie do testów sprawnościowych.

Zgoda do pobrania

 1. Od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. Do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych oryginały lub potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 2. Do 5.07.2018 r. – Weryfikacja wniosków
 3. Do 06.07.2018 r. do godz. 15.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.
 4. Od 06.07.2018 r. do 12.07. 2018 r. do godz.15.00– termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. 13.07.2018 r.– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
  i podanie informacji o wolnych miejscach.

W  przypadku odmowy przyjęcia ucznia do klasy I przysługuje możliwość złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia przyczyn odmowy w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia.

IV. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do V LO ( dostępny do pobrania na stronie internetowej www.zss-siemianowice.pl lub w sekretariacie szkoły)  
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (OKE).
 4. Karta zdrowia kandydata.
 5. Wniosek bilansowy czternastolatka.
 6. 3 fotografie legitymacyjne.
 7. Pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
 8. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny sportowej – należy dostarczyć do 04.06.2018 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych
Bogusław Szopa
28.02.2018

Testy sprawnościowe: piłka siatkowa, pływanie, piłka ręczna

Accessibility