Menu Zamknij

Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy

16 marca 2023 r.  w woj. śląskim i warmińskomazurskim ruszyła Kampania edukacyjna
dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.
Idea Kampanii powstała w wyniku przeprowadzonej analizy epidemiologicznej zachorowań na choroby
odkleszczowe. Z roku na rok wzrasta liczba zachorowań na boreliozę. W 2022 r. zapadalność na boreliozę
zarówno w woj. śląskim jak i warmińskomazurskim była powyżej średniej krajowej. W woj. śląskim
wynosiła 48,9, w woj. warmińskomazurskim 61,4, a w Polsce 45,4. Mając na uwadze rosnącą liczbę
zachorowań na boreliozę, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i WarmińskoMazurski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zainicjowali działania informacyjnoedukacyjne
skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci
i młodzieży, rodziców i opiekunów, seniorów oraz rolników.
Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie
prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób
przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej
metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu. Partnerami kampanii są Polskie Towarzystwo
Higieniczne oraz WarmińskoMazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie.
Grafiki kampanijne stworzyła Pani Aneta Czarniecka OBRAZOWNIK.
Choroby odkleszczowe stanowią niezwykle aktualny problem zdrowia publicznego. To grupa chorób
zakaźnych przenoszonych przez zainfekowane kleszcze. Do zakażenia zwykle dochodzi na skutek
ukłucia, w czasie którego do krwiobiegu wraz ze śliną lub wymiotami kleszcza dostają się groźne
patogeny.
Najczęściej występującą chorobą odkleszczową jest borelioza z Lyme, która jest przewlekłą wielofazową
chorobą układową charakteryzującą się występowaniem objawów skórnych, stawowych,
kardiologicznych i neurologicznych. Różnorodność objawów oraz podobieństwo do wielu innych
schorzeń znacznie utrudnia rozpoznanie.
Sezonowa aktywność kleszczy rozpoczyna się, w zależności od temperatury, w końcu marca i trwa
zazwyczaj do listopada. Jeszcze jakiś czas temu kleszcze można było spotkać wyłącznie na wilgotnych,
porośniętych gęstą trawą łąkach lub w lasach. Obecnie jednak pajęczaki pojawiają się nawet
w przydomowych ogródkach, miejskich parkach lub placach zabaw. Najskuteczniejszą ochroną przed
ukłuciem przez kleszcza jest przestrzeganie kluczowych zasad, takich jak: ubieranie odpowiedniej
odzieży, stosowanie repelentów, obserwacja ciała po powrocie z miejsc narażenia na kontakt
z kleszczami. W momencie zaobserwowania kleszcza w skórze, należy szybko i prawidłowo usunąć go
z powierzchni ciała.
Ze względu na wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania bardzo
ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, ponieważ nigdy nie
można być pewnym, że unikniemy pokłucia przez kleszcze.

Kampania realizowana jest przy współpracy z Powiatowymi Stacjami SanitarnoEpidemiologicznymi
z woj. śląskiego i warmińskomazurskiego.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/psse-ilawa/nie-badz-atrakcyjny-dla-kleszczy

Komentarze
Accessibility