Menu Zamknij

Informacja Dyrektora ZSS dotycząca organizacji, sposobu i trybu realizacji nauczania zdalnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Do piątku 27 marca 2020 r.  zajęcia w Zespole Szkół Sportowych będą odbywały się w trybie blokowym, zgodnie z harmonogramem przekazanym Państwu w piątek 20 marca 2020 r.
 2. Informujemy, że od poniedziałku 30 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Sportowych będą odbywały się zgodnie z TRADYCYJNYM planem zajęć.
 3. W ciągu najbliższych godzin z rodzicami i opiekunami prawnymi będą kontaktować się wychowawcy klas, w celu uporządkowania informacji dotyczących adresów poczty elektronicznej e-mail. Proszę z wychowawcą klasy ustalić na jaki adres e-mail mają być przekazywane informacje od nauczycieli. Czy na adres mamy, taty, ucznia, a może na wszystkich.
 4. Na podane adresy poczty elektronicznej w czwartek/piątek zarówno Państwo, jak i dzieci otrzymacie zaproszenie do elektronicznej klasy tzw. Classroom’u. Od poniedziałku 30 marca 2020 r. każda klasa w Zespole Szkół Sportowych zacznie funkcjonować w takiej właśnie elektronicznej wersji i będzie to podstawowa forma komunikowania się na linii uczeń-nauczyciel.
 5. Czym jest elektroniczna klasa tzw. Classroom? Classroom to program firmy Google dla szkół i uczelni. Od poniedziałku będzie to miejsce, gdzie wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych, prowadzący zajęcia z Państwa dziećmi, będą przekazywać informacje dotyczące lekcji: materiały, pliki, załączniki, odnośniki do stron, materiałów wideo i webinarów LIVE. Zależy nam na tym, aby szybko uporządkować i UJEDNOLICIĆ formę przekazywania informacji.
 6. Jak zalogować się do Classroom’u? Po otrzymaniu zaproszenia, wystarczy, że zalogują się Państwo lub/i dziecko do konta Google – tu dostępna będzie aplikacja Classroom. Jeżeli posiadają Państwo dwójkę dzieci, będą Państwo mieli dostęp do dwóch klas.
 7. Kiedy będą przekazywane informacje, materiały, lekcje LIVE? W e-klasie (Classroom’ie) nauczyciele będą publikować informacje z materiałami z zajęć, z linkiem do pokoju w przypadku lekcji w trybie LIVE. Przekazywanie dziecku informacji nastąpi  mniej więcej (!) w tym czasie, kiedy w jego planie wypada dana lekcja. Co to oznacza? Jeżeli dziecko w poniedziałek o godzinie 10.15 wg planu ma lekcję matematyki, to może spodziewać się, że w tym czasie w e-klasie pojawią się materiały z zadaniami z tego właśnie przedmiotu, ćwiczenia interaktywne lub dostęp do pokoju z zajęciami LIVE.
 8. Kiedy kontakt z nauczycielem? Jeżeli nauczyciel nie prowadzi zajęć w trybie LIVE, wtedy również, zgodnie z tradycyjnym planem, będzie dostępny dla uczniów z danej klasy. Każdy z nauczycieli wyznaczy również termin konsultacji – w aplikacji Classroom oraz w wykazie na stronie szkoły zostanie podany harmonogram oraz forma kontaktu (Skype, e-dziennik itp.)
 9. Co z lekcjami w trybie LIVE? Obecnie naszym priorytetem jest uporządkowanie i ujednolicenie systemu nauczania zdalnego. W kolejnych dniach będziemy starali się, aby liczba zajęć w trybie LIVE systematycznie się zwiększała.
 10. Co z innymi kanałami? Od poniedziałku wszystkie informacje, załączniki, materiały przekazywane będą przez Classroomu. E-dziennik zostanie kanałem przekazywania informacji na dotychczasowych zasadach.
 11. Konsultacje. W ciągu najbliższych dni na stronie Zespołu Szkół Sportowych zostanie opublikowany  wykaz e-konsultacji nauczycieli – terminy konsultacji, formy komunikacji, loginy lub numery do komunikatorów.
 12. Wiadomości e-mail i e-dziennik. Ujednolicono również format wiadomości elektronicznych. Każdy nauczyciel kontaktujący się z Państwem, w temacie wiadomości wpisze datę, przedmiot, klasę oraz informacje dodatkowe zgodnie z podanym wzorem:

24.03.2020 – FIZYKA – 8G (materiały na 30.03.2020)

 1. Ilości zdań. Zwróciliśmy się do nauczycieli przedmiotów, aby maksymalnie ograniczyli treść zajęć oraz ilość przekazywanego materiału. Mamy na uwadze to, że Państwo pracują. Poza tym nie muszą Państwo posiadać wiedzy i kompetencji metodycznych z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele będą planować pracę w taki sposób, aby w stopniu minimalnym angażować Państwa w proces dydaktyczny.
 2. Uczniowie, rodzice i opiekunowie, których dzieci nie posiadają dostępu do urządzeń umożliwiających udział w edukacji zdalnej (telefon smartfon, tablet, komputer, itp.), proszeni są o niezwłoczny kontakt telefoniczny: 32 220 08 00 lub listowny (ZSS, ul. Mikołaja 3), w celu ustalenia z nauczycielem prowadzącym zajęcia sposobu, formy zaliczenia zajęć (zakres materiału, terminy, itp.).
 3. Poprawy sprawdzianów (napisanych przed 12.03) mogą odbywać się w formie odpowiedzi ustnej z wykorzystaniem komunikacji audiowizualnej (np. Skype).
 4. Od poniedziałku 30 marca 2020 r. rozpocznie się regularne i systematyczne ocenianie uczniów. Dominującą oceną w trakcie nauczania zdalnego będzie ocena aktywności ucznia.
 5. Obecność. Od poniedziałku 30 marca 2020 r. nauczyciele ponownie będą monitorować obecność uczniów. Podczas zajęć w trybie LIVE frekwencja uczniów zostanie odnotowana na bieżąco. Obecność na zajęciach prowadzonych w formie pracy z podręcznikiem, zadaniami interaktywnymi itp., nauczyciel odnotuje po otrzymaniu informacji zwrotnej w trybie zdalnym – np. uzupełnionych arkuszy – najpóźniej trzy dni po dacie lekcji.
 6. Informacje na temat form realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów. W piątek na stronie Zespołu Szkół Sportowych dostępne będą informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z wszystkich przedmiotów.

Najtrudniejsze jest obecnie połączenie oczekiwań rodziców, którzy oczekują, że lekcje będą odbywały się w takim wymiarze jak plany zajęć i takich którzy uważają, że w obecnych okresie nie powinno być ich prawie wcale. Wdrożenie nauczania zdalnego z tradycyjnym planem zajęć nie wymusza na uczniu spędzenie przed komputerem 6/8 godzin dziennie od godziny 7.30 do 16.00. Uczeń może do ClassRoomu zalogować się przykładowo o godzinie 11.00 i sprawdzić zakres pracy z danych przedmiotów.

 Praca w oparciu o plan lekcji pozwoli uczniom:
– orientować się, kiedy z danych przedmiotów publikowane będą materiały,
– kiedy nauczyciel będzie do dyspozycji,
– umożliwia również zaplanowanie nauczycielom lekcji w trybie Live

 Dodatkowo zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, formy prowadzenia lekcji będą zmienne, właśnie po to, aby uczniowie nie musieli cały dzień spędzać przed komputerem. Będą to i lekcje w trybie Live oraz lekcje podczas której uczeń będzie pracował samodzielnie z podręcznikami.

 Szanowni Państwo,

okoliczności, w jakich przyszło nam od pewnego czasu funkcjonować, mają charakter szczególny. W tej sytuacji organizacja pracy tak dużej placówki, jak  Zespół Szkół Sportowych nie jest łatwa. Podejmujemy szereg działań, które mają na celu usprawnienie procesu dydaktycznego na tyle, na ile to możliwe w tak trudnych warunkach – staramy się uporządkować formy komunikacji i jak najlepiej zorganizować naukę w trybie zdalnym.  

Bardzo proszę o wyrozumiałość i zachęcam Państwa do współpracy z nauczycielami i wychowawcami.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Bogusław Szopa
Dyrektor ZSS

Komentarze
Accessibility