Menu Zamknij

II edycja konkursu na kartkę bożonarodzeniową

Zapraszam uczniów klas 4 – 8 do udziału w szkolnym konkursie plastycznym na kartkę bożonarodzeniową. W tym roku wykonane przez uczniów kartki przekażemy do Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

CEL: rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, przekazanie wykonanych kartek osobom potrzebującym,

 ORGANIZATOR: nauczyciele plastyki: Anna Wieczerniak, Monika Goj-Szołtysik

Termin oddawania prac: 14. 12. 2018r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej nr 8 w Siemianowicach Śląskich.

2.Kartka świąteczna musi być wykonana samodzielnie w formacie nie większym niż A5 (A4 złożone na pół), wykonana dowolną techniką plastyczną, w środku mogą (nie muszą)znajdować się życzenia.

4.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

– poziom artystyczny wykonanej pracy

– oryginalność, pomysłowość,

– pracochłonność,

– estetykę wykonania

  1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczniowie otrzymają również dodatkowe oceny z plastyki oraz punkty dodatnie z zachowania.
  2. Kartki zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczniom, zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej, a następnie przekazane do Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
  3. Decyzje jury są ostateczne.
  4. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 14.12.2018 roku do pani Anny Wieczerniak lub Moniki Goj-Szołtysik.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na  potrzeby szkolne  wzorów kart bożonarodzeniowych.

11 UWAGA!

Do pracy należy dołączyć zgodę opiekunów :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………(imię i nazwisko) w celu uczestniczenia w szkolnym konkursie na kartkę bożonarodzeniową, oraz na publikację pracy mojego dziecka na stronie internetowej szkoły. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.

……………………………………… (podpis opiekuna prawnego)

 

Komentarze
Accessibility